سفارش تبلیغ
صبا

بیستون را عشق کند وُ شهرتش فرهاد برد ... - در دوران بـــرزخی ...