پاسخ دندانشکن به شیخ شهر ... - در دوران بـــرزخی ...