بگذار بگویند ساده است ... - در دوران بـــرزخی ...


در دوران بـــرزخی ...

 

  بسم الله الرحمن الرحیم  

 

  بگذار بگویند ساده است ...   

  جهت مراجعه به مرجع متن، یا عنوان اصلی، به پیوند فوق اشاره کنید  

        تو مهربان باش ... بگذار بگو?ند ساده است ... فراموشکار است زود م? بخشد ... 

سالهاست د?گر کس? در ا?ن سرزم?ن ... ساده ن?ست!
از همان وقت? که د?وار کاهگل? رفت ... و آجر و سنگ آمد ...
از همان وقت? که ا?وان شد بالکن ... ح?اط خانه ها شد آپارتمان ...
حوض و باغچه شد پارک?نگ آهن ها ...
و کم کم ...
صفا و صم?م?ت ب?ن انسان شد قرارداد معامله ...
اما تو تغ??ر نکن ...
تو خودت باش و نشان بده ... آدم?ت هنوز نفس م? کشد ...
هنوز م? شود رو? کس? حساب باز کرد ...
آن هم از نوع مادام العمر !
هنوز هستند کسان? که م? شود ... به سرشان قسم راست خورد ...
و هنوز هم هست کس? که دل بهانه ... خوب? ها و مهربان? اش را بگ?رد هر از چند گاه? ! ?اقل تو تغ??ر نکن! فرداهایت پر از خوب? ها ...

 تهیه وَ تدوین :عـبـــد عـا صـی

 


نوشته شده در یادداشت ثابت - دوشنبه 95/11/26ساعت 7:39 عصر توسط عبـد عاصـی| نظرات ( ) |