«نون» توٌ خود رو بخواب زدن وَ تملقه ... - در دوران بـــرزخی ...