گویی نه خانی آمده نه خانی رفته!؟ ... - در دوران بـــرزخی ...