کاش بچه-های آینده را اینطور مورد قضاوت قرار ندهند ... - در دوران بـــرزخی ...